Metody laserové operace očí

Laserová operace očí je obecný název pro operace očí s použitím laserového přístroje. Existuje několik metod laserové operace očí. Nejčastějšími metodami jsou:

laserová operace očí metodou PRK
laserová operace očí metodou LASIK
laserová operace očí metodou LASEK
laserová operace očí metodou Epi-LASIK
laserová operace očí metodou Femto-LASIK
laserová operace očí metodou No Touch Trans PRK

Laserová operace očí metodou PRK

Laserová operaci očí metodou PRK (fotorefraktivní keratectomie) probíhá tak, že paprsek působí na vlastní stroma rohovky po předchozím odstranění vrstvy epiteliálního krytu. Ten se po zákroku musí pacientovi na rohovce obnovit – možné je srovnání s odřenou kůží, která se po poranění postupně vrátí do původního stavu. Přechodně může tvorbou jizvičky způsobit určité problémy, v zásadě však nemůže dojít k závažnějším komplikacím. Podobně hojení epitelu rohovky, jež je analogií kůže jinde na těle, může po zákroku proběhnout naprosto bezproblémově a v časovém horizontu řádově hodin, někdy se však epitel může hojit několik dní a může se v něm vytvořit větší či menší jizvička, která přechodně vidění zhoršuje.

AMARIS 500EPo operaci očí může být pacientovi oko kryto kontaktní čočkou. Mrkání přes ni je samozřejmě příjemnější než mrkání přes rohovku s hojícím se defektem epitelu. Nicméně z našich letitých zkušeností vyplývá, že pod čočkou se epitel, který „dýchá“ vzdušný kyslík, logicky hojí pomaleji a ne tak kvalitně, jako když mu v přísunu kyslíku potřebného k regeneraci nic nebrání. Proto již léta naši pacienti po zákroku používají epitelizační oční gel, který jednak zlepšuje podmínky pro hojení a současně usnadňuje mrkání a pohyby oka, neboť snižuje tření ploch rohovky a víček o sebe.

Laserová operace očí metodou LASIK

Kvůli snížení bolestivosti laserové operace očí a zkrácení doby hojení rohovky byla vyvinuta metoda LASIK. Ta spočívá v tom, že nejprve je z rohovky mikrokeratomem částečně seříznuta lamela o tloušťce cca 100-130 mikronů, obsahující epitel a část předního stromatu rohovky (průměrná síla rohovky je 500-600 tisícin milimetru), potom je stejným způsobem jako u PRK na zbylém stromatu provedena ablace potřebné tloušťky stromatu a nakonec je lamela přiložena zpět na původní místo a rohovka kryta kontaktní čočkou. Pokud dojde ke správnému a bezchybnému seříznutí rohovkové lamely a stejně tak k jejímu zpětnému přiložení na původní místo, pacient bude pravděpodobně méně obtěžován pooperačním řezáním v oku a rovněž kvalita jeho vidění může poněkud dříve dosahovat požadovaných hodnot, bez rizika tvorby jizvičky na rohovce.

Laserová operace očí metodou LASIK byla původně vyvinuta pro zákroky, u nichž se počítalo s odstraněním větších vad bez rizika jizvení, ale nakonec se ukázalo, že právě pro tyto vady je limitující tloušťka rohovky po odstranění lamely. Ta totiž mnohdy už odstranění vysoké vady nedovoluje. Nehledě na to, že při nedokonalém odříznutí lamely není možno v zákroku pokračovat nebo při totálním oddělení lamely je nutno ji fixovat na původní místo několika jemnými stehy. Potom mohou nastat komplikace tím, že se lamela nepřihojí přesně na své původní místo a nerovnost rohovky pak způsobí jen stěží korigovatelný nepravidelný astigmatismus.

Laserová operace očí metodou LASEK

Jako metoda laserové operace očí, která by měla z obou dosud zmíněných převzít to dobré, a naopak eliminovat negativní stránky, se jeví metoda LASEK. Spočívá v tom, že rohovkový epitel je nejprve uvolněn (naleptán) roztokem alkoholu a poté je označena ploška, pod kterou bude provedena vlastní fotoablace. Epitel z označeného místa je shrnut na stranu, následně je provedena klasická PRK a po ní je vrstvička epitelu opět vrácena na původní místo a kryta kontaktní čočkou, která ji chrání a drží adaptovánu. Původní epitel je však při nutné manipulaci vystaven mechanickému poškození a rovněž i přes šetrné zacházení s ním může být poškozen oschnutím své rubové strany, čímž částečně ztrácí požadovanou kvalitu a průsvitnost.

Výhodou uvedené metody operace očí je pacientem nesporně méně vnímaná bolestivost, rychlejší zhojení, a tím i dřívější dosažení relativně dobrého pooperačního vidění a současně menší riziko spojené s možností nedobrého seříznutí rohovkové lamely, k němuž někdy může dojít u LASIKU a jež představuje výraznou komplikaci, vyžadující následné složité řešení a nutný dlouhodobý odklad vlastního refrakčního zákroku.

Laserová operace očí metodou EPI LASIK

Vyvíjejí se však neustále další a další metody laserové operace očí jako např. Epi LASIK – zde je z rohovky během operace odstraněna lamela epitelu přesným tupým separátorem podobně jako u LASIK nebo LASAK, při němž je stejně jako u LASIKU mikrokeratomem seříznuta stromální lamela, ale jen cca 30 mikronů tenká.

Laserová operace očí metodou FEMTO LASIK

Další metodou, využívanou v poslední době, je odstranění tenké rohovkové lamely pomocí femtosekundového laseru. Ten tvorbou jemných bublinek v rohovkové tkáni oddělí přesně odměřenou lamelu, po čemž následuje klasická fotoablace a nakonec vrácení lamely na její místo. Tento zákrok je pro nutnost použití dvou laserů nákladnější pro pracoviště, a tím logicky i pro pacienta. Vzhledem k současným technologickým možnostem je povrch lamely oddělené femtosekundovým laserem méně kvalitní než povrch lamely oddělený mikrokeratomem.

Laserová operace očí metodou NO TOUCH TRANS PRK

V posledním období, díky vývoji laserových technologií, se začíná prosazovat metoda No Touch Trans PRK (bezkontaktní metoda, kdy se oka nedotkne v průběhu zákroku žádný nástroj). Metoda vyžaduje extrémně rychlý laser se speciální technologií (například AMARIS od firmy Schwind). Provádění odstraňování dioptrických vad touto metodou je nyní na vzestupu v řadě Evropských zemích (Německo, Švýcarsko, Francie…). Maximální bezpečnost, rychlost, rychlejší rekonvalescence a skutečnost, že se jedná o nejméně invazivní metodu jsou nejpodstatnější atributy podporující její používání.

Video k operaci metodou No Touch Trans PRK

I při provedení laserové operace očí metodami LASEK, LASIK či Epi LASIK si pacient krycí kontaktní čočku může z oka „vymrknout“ a následným mrkáním si strhne dosud nepřihojený epitel nebo lamelu stromatu. Tento stav v případě LASEK nevyžaduje zvláštní komplikované řešení, neboť epitel se pacientovi obnoví tak, jako kdyby absolvoval prostou PRK. U dalších metod by se však jednalo o poměrně závažnou komplikaci, vyžadující okamžité chirurgické řešení!

Závěrem
Na základě výše uvedených informací lze jednoduše vyhodnotit, že se na naší oční klinice z důvodu vysoké bezpečnosti a vynikajících výsledků nejčastěji věnujeme nejmodernější metodě určené k řešení očních vad pomocí laserové operace, a to konkrétně metodou No touch trans PRK.

Oftal kontakt

Navštivte nás na naší oční klinice!

Hledáte více informací? Neváhejte nás kontaktovat! Rádi Vám zodpovíme všechny Vaše dotazy.